Licenční podmínky

Poskytovatel licence

2K Consulting s.r.o.
Tovární 915/40, Hodolany, 779 00 Olomouc
IČ: 29451990
DIČ:CZ29451990

 

Předmět licence

Poskytovatel prohlašuje, že je k datu uzavření licenční smlouvy výlučným vlastníkem ochranné známky uvedené v tomto článku a v příloze č.1 smlouvy. Poskytovatel poskytuje Nabyvateli po dobu platnosti Smlouvy nevýlučnou licenci na využívání ochranné známky (provedené podle přílohy č. 1) pro využití na vlastních propagačních materiálech Nabyvatele v listinné (prospekty, katalogy, letáky, zpravodaj…) i elektronické podobě (webové stránky, sociální sítě…).

Jedná se o obrazovou ochrannou známku ve slovním znění „BEZPEČNÝ ÚŘAD“, grafické vyobrazení v příloze č. 1, číslo zápisu 380117 ze dne 17. 02. 2020.

Kromě licence k výše uvedené ochranné známce Poskytovatel poskytuje Nabyvateli po dobu platnosti licenční smlouvy nevýlučnou licenci na využívání známky „Účastník projektu Bezpečný úřad“ (provedené podle přílohy č. 1). Tato bude Nabyvateli poskytnuta pro použití na vlastních propagačních materiálech Nabyvatele v listinné (prospekty, katalogy, letáky, zpravodaj…) i elektronické podobě (webové stránky, sociální sítě…).

 

Práva a povinnosti Poskytovatele 

Poskytovatel licence je povinen udržovat v platnosti ochranu známky

Poskytovatel se zavazuje poskytnout Nabyvateli grafické podklady pro užití loga Bezpečný úřad

Poskytovatel se zavazuje poskytnout Nabyvateli grafické podklady pro užití známky „Účastník projektu Bezpečný úřad“ a také jednu samolepku v listinné podobě.

 

Práva a povinnosti Nabyvatele

Nabyvatel je povinen bezodkladně informovat Poskytovatele o případném protiprávním využívání ochranné známky třetí osobou. 

Nabyvatel se zavazuje, že bude dodržovat vizuál poskytnutých grafických podkladů a nebude provádět žádné změny v barvě, textu nebo formátu písma.  

Nabyvatel licence se zavazuje, že po dobu platnosti této Smlouvy i po skončení její platnosti neučiní sám ani prostřednictvím třetích osob žádné kroky směřující k získání majetkových práv k ochranné známce Poskytovatele, zejména neprovede její registraci na vlastní obchodní firmu, nebude bez právního důvodu využívat ochranné známky svým jménem jako nechráněné označení apod. 

 

Další ujednání

Licenční smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to po dobu účasti Nabyvatele v projektu Bezpečný úřad. 

Smluvní strany ujednávají, že Poskytovatel poskytuje Nabyvateli licenci bezúplatně. 

Udělení licence je podmíněno členstvím v projektu Bezpečný úřad.

 

Závěrečná ustanovení

Licenční smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po dvou pro každou ze Smluvních stran. Změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny pouze písemně. 

Práva a povinnosti neupravené Smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. 

Licenční smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. 

Příloha č. 1