BOZP

 

Při realizaci certifikačních auditů postupujeme dle níže uvedených právních předpisů. Vedle národní a evropské legislativy jsou pro nás důležité i příklady tzv. "dobré praxe", včetně příkladů pochybení právnických či fyzických osob. Sankce pro zaměstnavatele jsou uvedeny v zákoně č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Nezáleží na tom, jestli je zaměstnavatel OSVČ nebo právnická osoba. Za porušení předpisů BOZP hrozí od Státního úřad inspekce práce pokuta až do výše 2 000 000 Kč. Záleží vždy na typu provinění. Dojde-li k úrazu, může být zaměstnavatel potrestán dokonce až jedním rokem odnětí svobody. A to v případě, že způsobí zaměstnanci újmu na zdraví z nedbalosti (nedodržení předpisů BOZP). Pokud způsobí těžkou újmu na zdraví, zvýší se vrchní hranice trestní sazby až na 4 roky. V případě, že takovou újmu způsobí dvěma a více lidem, hrozí zaměstnavateli dokonce 8 let ve vězení. Pro možnost získání certifikace a auditu v oblasti BOZP nás prosím kontaktujte

 

7 nejčastějších nedostatků u organizací v oblasti BOZP

1. Není vyhotovena předepsaná kompletní dokumentace BOZP, neudržuje se v souladu se skutečným stavem nebo neplní podmínky BOZP v ní stanovené.

2. Často si organizace nakoupí vzorovou dokumentaci, která však neodpovídá dokumentaci pro danou organizaci. 

3. Není dostatečně vypracován interní předpis k poskytování osobních ochranných prostředků a dokumentace k testování zaměstnanců v případě pandemie (COVID-19).

4. Není aktualizovaná dokumentace ke zhodnocení rizik, zjišťování jejich příčin a navržení opatření k jejich minimalizaci.

5. V organizaci není nastavený proces problematiky BOZP v souvislosti s ochranou osobních údajů/GDPR. 

6.  Neprovádí se vstupní či pravidelné školení zaměstnanců v oblasti BOZP dle aktuální legislativy a předpisů v souvislosti se zavedením práce z domova. Tuto problematiku pro Vás řešíme prostřednictvím e-learningu.

7.  Zaměstnavatel neseznámí své zaměstnance s jejich povinnostmi v oblasti bezpečnosti práce.

 

Zákonné předpisy

Bezpečnost práce

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

► a další

 

Pracovní úrazy a nemoci z povolání, pracovnělékařské služby

► Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

► Vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

► Vyhláška č. 104/2012 Sb., o posuzování nemocí z povolání

► Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

► Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

► Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

► Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče ​​​​​​

► a další

 

Integrovaný záchranný systém a havarijní připravenost

► Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

► Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému

► Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

► Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů

► Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon

► Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií

► Vyhláška č. 225/2015 Sb., o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B

► Vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře

► Vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku

► Vyhláška č. 228/2015 Sb., o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie

► Vyhláška č. 229/2015 Sb., o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole

​​► a další

 

Pracoviště a pracovní prostředí

► Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

► Vyhláška MZ č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

► Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

► Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací

► Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

► Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací

► Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

► Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

► Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

► Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

​​► a další


Osobní ochranné pracovní prostředky

► Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

​​► a další